ارزشمندترین دارایی زمان است

فقط 30 روز زمان دارید تا 17 جلسه دوره را مشاهده کنید در غیر این صورت حساب شما مسدود خواهد شد چرا که شما قدر این فرصت را ندانسته اید و به قول خود پایبند نبودید